/Antagning, Allmänna villkor och sekretesspolicy
Antagning, Allmänna villkor och sekretesspolicy 2018-05-21T07:35:38+00:00

Antagning

Antagning och överenskommelse mellan Hälso-, & Äventyrscoach Erik Olsson och klient.

Specifika detaljer tillhörande ditt coachingupplägg och programpaket utgör del av denna överenskommelse. Med hänsyn tagen till förberedande formulär och dialog mellan coach och klient, går du med på följande:

1. Coachingträffar

Var god och planera in coachingträffar i god tid. Om ombokning behövs, meddela coach detta senast 24h i förväg. Om ett coachingtillfälle missas utan att detta meddelats utgår ändå full kostnad i enlighet med valt programpaket. Det finns flexibilitet om något akut skulle inträffa, meddela i detta fall coach så snart som möjligt.

Samtliga coachingträffar kommer att ske via Zoom eller annan lämplig programvara. Du ansvarar för att egen programvara finns tillgänglig och är korrekt installerad.

2. Avstämningar

Avstämning sker regelbundet enligt valt programpaket. Sådan avstämning syftar till att återkoppla till utbildningsmaterialet, samt att följa upp hur det går för dig i din strävan mot en bättre kost- och hälsa. Avstämning sker i första hand via webbformulär och/eller e-mail kontakt.

3. Löpande kontakt

Du kan när som helst kontakta coach genom e-mail; erikolsson@2strongarms.se. Erik Olsson och 2StrongArms har som mål att återkomma med svar inom 24h, med reservation för sådant som sjukdom, resor och yttre händelser.

4. Kostnad och faktura

Du går med på att betala fakturan/fakturorna i tid enligt vald faktureringsmodell. Faktura skickas ut som PDF. Det går också bra att betala via Swish, på 0729761484.

5. Klientansvar

Du går med på att genom coaching samarbeta med Erik Olsson och 2StrongArms, och därigenom använda och fylla i den information som söks via stöddokument och liknande. Som klient är du medveten om ditt eget ansvar för dina slutgiltiga val. Du är medveten om att alla aktiviteter och åtgärder du företar dig bär med sig en viss riskfaktor som du bär det slutgiltiga ansvaret för. Du går med på att friskriva 2StrongArms, inklusive eventuella samarbetspartners, från skadestånd eller motsvarande som bär en direkt effekt från ditt deltagande i valt programpaket. Du förstår också att förväntningar och mål är olika mellan olika individer och att även vid identisk coaching, så kan olika resultat uppstå mellan olika individer. Om du önskar avbryta samarbetet ska sådant komma in skriftligt via e-mail senast två veckor innan den därpå följande månaden med coaching påbörjas.

6. Allmänna villkor, köp och betalningsvillkor

Genom att anlita 2StrongArms tillstår jag här att jag är fullt införstådd med de allmänna villkor, köp- och betalningsvillkor som gäller.

7. Avslutningsvis

Genom att underteckna detta dokument tar du ett stort steg framåt i främjandet av din egen hälsa och välmående. Få personer idag väljer att sätta hälsan främst, ännu färre väljer att anlita en hälsocoach. DU är inte en av dom. Gratulerar till att du är en av de få som prioriterar ett oerhört viktigt område i ditt liv. Med bättre hälsa skapar vi våra egna förutsättningar och villkor för framgång inom alla andra områden i livet så som, familj, relationer, arbete, närvaro och livsglädje.

Det kommer att bli en oerhört spännande tid framöver. Välkommen!

Allmänna Villkor

Genom att anmäla sig till ett coachingsamarbete accepterar klienten och godkänner dessa allmänna villkor.

1. Coaching via 2StrongArms

Kost- och hälsocoaching, inklusive rådgivning kring träning och fysiska aktiviteter, sker utifrån ett paleolitiskt helhetstänk, baserat på programmet Primal Health Coaching med säte i Kalifornien, USA. Erik Olsson är certifierad hälsocoach genom programmet. Huvuddelen av stöddokument och utbildningsmaterial har sitt ursprung ifrån utbildningen. Därutöver tillkommer Eriks Olssons personliga erfarenheter och kompetens från andra områden, så som äventyr, personlig vägledning och uthållighetsidrott. Kost- och hälsocoaching är tjänster (nedan kallad ”tjänster/tjänsterna”) som erbjuds av 2StrongArms, organisationsnummer 811023–4898. Omfattningen av de olika tjänsterna framgår av beskrivning på sidan www.2strongarms.se.

2. Medicinskt ansvar och friskrivning

Samtal förs innan och under samarbetet för att på bästa vis tillämpa de koncept och lärdomar som finns inom den paleolitiska kost- och hälsoläran. 2StrongArms eller Erik Olsson har samtidigt inga läkarkunskaper och det ges därför inga medicinska råd. Klient ansvarar själv för att kontakta läkare om denna är osäker på huruvida ett eller flera råd på något vis negativt riskerar att påverka hälsan. Klienten känner bäst till sina egna förutsättningar och villkor för att på bästa vis kunna delta i ett coach-klient samarbete och har därför själv det yttersta ansvaret för sitt eget välmående. Läkares, naprapaters, kiropraktorers, sjukgymnasters eller annan specialists råd eller behandling gäller alltid i första hand.

2StrongArms ansvarar inte under några omständigheter för någon form av skada, direkt eller indirekt, orsakad av träning, användande eller oförmågan att tillämpa erbjudna tjänster. Friskrivningarna i dessa allmänna villkor gäller om inte annat följer av tvingande lagstiftning.

3. Hälsotillstånd

Kost- och hälsocoaching är inte för en klient som har någon form av ätstörning eller sjukdom så som anorexi, bulimi eller ortorexi. Om klient är gravid, eller på annat vis har särskilda fysiska förutsättningar så som skada, så ansvarar klienten för att upplysa 2StrongArms om detta, då det kan ha betydelse för coaching och rådgivning.

4. Garanti

Den kost- och hälsocoaching som rekommenderas via 2StrongArms är vetenskapligt förankrad i forskning, samt hämtad från programmet Primal Health Coaching. I de fall det saknas tydliga vetenskapliga ståndpunkter med entydiga resultat ligger yttersta vikt att information är hämtad från väl underbyggda källor där praktisk allmän praktisering och implementering av metoder och tillvägagångssätt har ingått. Sådana exempel kan vara hämtade från idrottsvärlden (i synnerhet inom uthållighetsidrott), läkarexpertis, vårdmiljöer och liknande. Det är av vikt att samtliga metoder och källor kan redovisas på ett transparent och tydligt vis.

5. Mål och resultat

För att klient ska nå sina mål så är det av stor vikt att genomföra samarbetet och fullfölja valt program fullt ut. Ett sådant tillvägagångssätt ger högst sannolikt ett positivt resultat. Det är i slutändan klientens ansvar att implementera kost- och hälsocoachingen på bästa vis. Bara klienten kan se till att kostförändringar och träningsupplägg faktiskt blir av. Observera att klienten behöver planera sin tid väl och påvisa ett engagemang för att lyckas. Klient behöver genomföra programmet, inklusive avsätta tid för att kostplanera, handla mat i förväg, förbereda sina måltider och följa kostplan och rådgivning.

6. Ångerrätt

Klient har rätt att ångra sig inom 14 dagar från anmälan som i övrigt är bindande. Eventuellt inbetalt belopp återbetalas inom 30 dagar. Utebliven betalning godtas ej, det är viktigt att klient meddelar att denna ångrat sig via mejl. Rätten att ångra sin anmälan eller köp gäller enbart om inte tjänsten börjat användas. Meddelande om utövande av ångerrätten ska skickas via mejl till erikolsson@2strongarms.se så snart som möjligt.

7. Fakturering

Fakturering kan ske på två vis:
Alternativ nr 1; hela beloppet faktureras i samband med anmälan till program, kurs, eller coachingtillfälle. Fakturan ska vara betald innan samarbetet startar.
Alternativ nr 2; beloppet faktureras månadsvis. I fall av påbörjande av program och ett längre coachingsamarbete ska första fakturan vara betald innan samarbetet påbörjas. Därefter följande fakturor skickas i samband med påbörjande av kommande månad. Hela programmet och samarbetet är därmed fullt betalt i slutet av samarbetsperioden. Klient avgör vad som passar bäst för dennas ekonomi och situation och meddelar detta till 2StrongArms.

8. Immateriella rättigheter

Allt material på 2StrongArms omfattas av Upphovsrättslagen. Samtliga immateriella rättigheter, upphovsrätt och varumärkesrätt med anknytning till 2StrongArms och Primal Health Coaching innehas antingen av 2StrongArms eller utbildningsföretaget Primal Health Coach LLC. Det är inte tillåtet att kopiera, publicera eller på annat sätt sprida vidare, överföra eller sälja information, programvara, produkter eller tjänster som utgör en del av 2StrongArms, eller Primal Health Coach LLC.

9. Avtalsbrott

2StrongArms har rätt att avsluta samarbete till följd av avtalsbrott – i de fall då klient bryter mot någon punkt i dessa allmänna villkor eller 2StrongArms har skäl att anta att så är fallet. Exempel på sådant kan vara att fritt sprida konkret och specificerad information så som stöddokument och liknande vidare via sociala medier, hemsida, blogg, mejl, pappersutskrift eller motsvarande. Sådana dokument är i första hand att betrakta som arbetsverktyg för coach och klient. Det är däremot helt tillåtligt att dela med sig av information, givet att hänsyn är taget till premisserna ovan, till familj, vänner och bekanta för att i sin tur främja deras kost- och hälsomedvetande

Givet ovan, uppmuntras en positiv, granskande och hälsofrämjande diskussion i alla lägen. Omnämningar om 2StrongArms, i sociala medier och i andra sammanhang är fullt tillåtligt. Sådana omnämnanden kan ske, exempelvis i samband med egen träning och kostupplägg.

10. Personuppgifter

Klient ansvarar för att lämna sanna uppgifter om sig själv, sin ålder exempelvis. Om klient byter mejladress så ansvarar klienten själv för att meddela 2StrongArms om detta så att denna inte missar viktig information. Genom att anmäla sig så samtycker klient också till att få regelbundna nyhetsutskick från 2StrongArms inom området; träning, hälsa, äventyr. Personuppgifter sprids ej vidare till tredje part och hanteras i enlighet med Personuppgiftslagen (PUL).

11. Integritet

2StrongArms sprider inte personuppgifter vidare utan explicit samtycke från klient. Om sådant samtycker råder, ska det finnas i skriftlig form. I övrigt råder full integritet. Den enda som vet om klients fullständiga namn, dess bakgrund, mål, syfte och liknande är Erik Olsson.

12. Lagval och tvist

Eventuell tvist hänförlig till villkoren, och användning av tjänsterna skall avgöras av Allmänna reklamationsnämnden i den mån nämnden är behörig att pröva tvisten.

Sekretesspolicy

När du använder våra tjänster så anförtror du oss dina uppgifter. I den här sekretesspolicyn anger vi vilka data vi samlar in, varför vi samlar in dessa data och hur dessa data används.

Vi värnar om din personliga integritet och vill vara så tydliga som möjligt med hur dina personuppgifter behandlas. Vi ger dig information om dina möjligheter att få tillgång till dina sparade personuppgifter, hur du kan uppdatera dem och hur du kan radera dina personuppgifter.

1 Information som vi samlar in

Genom att samla in information kan vi förbättra våra tjänster för alla användare. Vi samlar in data som du uppger och data som vi får när du använder våra tjänster.

1.1 Information som du uppger

Vi samlar in information baserat på de uppgifter du anger när du kommer i kontakt med hemsidan, 2strongarms.se inklusive dess undersidor och tillhörande sidor. Sådan information kan sparas genom exempelvis kommentatorsfält, köp av produkter, och liknande.

Vi köp av bland annat coachingpaket kommer vi också att be dig om personuppgifter, exempelvis e-postadress, telefonnummer, fakturaadress, leveransaddress och organisationsnummer eller personnummer. Sådan information sparas i ett kundregister.

1.2 Registrering för nyhetsutskick och e-mail

Den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR, General Data Protection Regulation), reglerar hur samtliga personuppgifter hanteras. Detta gäller för registrering av personuppgifter för nyhetsutskick och e-mail, samtidigt som den också är en integrerad del gällande samtliga personuppgifter som 2StrongArms AB kommer i kontakt med. Specifikt för nyhetsutskick kommer insamlade uppgifter aldrig sparas längre än nödvändigt för verksamheten. Samtliga personer registrerar deltagande för nyhetsutskick på egen hand. Här ingår också tvåfaktorsautentisering. För att en registrering ska godkännas, behöver en användare registrera e-mail och eventuellt namn och sedan godkänna registreringen återigen direkt i sitt eget e-mailkonto. För samtliga nyhetsskick går det alltid att välja avregistrering varpå personuppgifterna i e-maillistan tas bort.

1.3 Information vi får när du använder våra tjänster

Vi samlar in information om vilka tjänster du använder, hur du använder dem, vilka produkter du köper och hur mycket du köper.

Vi samlar in besöksstatistik med hjälp av Google Analytics och vi visar annonser från Google Adsense. Det här innebär att information om hur du använder våra tjänster sparas på Googles servrar.

Vi samlar också in information från Facebook annonshanteringssystem samt Linkedins annonshanteringssystem. Detta innebär i likhet med ovan, att dina uppgifter kommer att sparas i dessa system.

1.3.1 Enhetsinformation

Vi samlar in information om den specifika enheten som används (till exempel maskinvarumodell, operativsystemets version, unikt enhets-ID och information om mobila nätverk, inklusive telefonnummer).

1.3.2 Logginformation

När du använder våra tjänster eller visar innehåll som tillhandahålls av oss samlas viss information in och sparas automatiskt i serverloggar. Loggdata innehåller följande:

– Information om hur du använde vår tjänst, till exempel dina sökfrågor.

– Information om telefoni, till exempel ditt telefonnummer, den uppringande partens nummer, vidarekopplingsnummer, samtalslängder, information om SMS-routning och samtalstyper.

– IP-adress.

– Information om händelser på din enhet såsom krascher, systemaktivitet, maskinvaruinställningar, webbläsartyp, webbläsarspråk, datum och tid för din begäran och hänvisningsadress.

– Cookies som kan identifiera din webbläsare.

1.3.3 Platsinformation

När du använder våra tjänster kan vi samla in och behandla information om var du befinner dig. Vi använder olika tekniker för att bestämma din plats, inklusive IP-adress, GPS och andra sensordata från din enhet som kan informera oss om Wi-Fi-åtkomstpunkter och mobilmaster i närheten.

1.4.4 Lokal lagring

Vi kan samla in och spara information (inklusive personuppgifter) lokalt på din enhet med hjälp av funktioner som webbläsarens lagringsutrymme (inklusive HTML 5) och programcacher.

1.5.5 Cookies och liknande teknik

Vi och våra affärspartners använder olika tekniker för att samla in och spara information när du använder våra tjänster. Det kan innebära att cookies eller liknande tekniker används för att identifiera din webbläsare eller enhet. En cookie är en liten fil som innehåller en teckensträng som skickas till din dator när du besöker en webbplats.

2.0 Hur vi använder information som vi samlar in

Information som vi samlar in från våra tjänster används för att tillhandahålla, underhålla, skydda och förbättra våra tjänster, för att utveckla nya tjänster och för att skydda 2StrongArms AB och våra användare.

Vi kan använda ditt namn, din e-postadress och din publika beskrivning för att beskriva dig för andra användare av vår tjänst, exempelvis när du aktivt kontaktar en annan användare eller när du skriver en recension.

När du kontaktar oss sparar vi dina meddelanden i syfte att lösa eventuella problem som du står inför. Vi kan använda din e-postadress för att informera dig om våra tjänster, till exempel för att berätta om kommande ändringar eller förbättringar.

Informationen som vi samlar in med hjälp av cookies och annan teknik, t.ex. pixeltaggar, används för att förbättra användarupplevelsen och den övergripande kvaliteten på våra tjänster. En av produkterna som vi använder för det ändamålet i våra egna tjänster är Google Analytics. Genom att spara dina språkinställningar kan vi till exempel visa våra tjänster på språket som du använder. När vi visar anpassade annonser kommer vi inte att koppla identifierare från cookies eller liknande tekniker till känsliga kategorier av personuppgifter, som till exempel sådana som baseras på etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning eller hälsotillstånd.

Om vi vill använda information i ett annat syfte än vad som beskrivs i denna sekretesspolicy frågar vi först efter ditt samtycke.

Vi hanterar personuppgifter och annan information på våra servrar i många länder runt om i världen. Dina personuppgifter kan hanteras på en server i ett annat land än det du bor i.

3.0 Öppenhet och valmöjlighet

Olika användare har olika syn på sekretess. Vi vill vara tydliga med vilken information vi samlar in, så att du kan fatta välgrundade beslut om hur den får användas. Du kan till exempel göra följande:

– Välja om din e-postadress och ditt namn skall synas i dina recensioner och kommentarer.

– Hämta ut information om dina sparade personuppgifter.

– Du kan stänga av cookies genom att ändra säkerhetsinställningarna i webbläsaren och du kan också radera tidigare lagrade cookies via din webbläsares inställningar. Kom ihåg att många av våra tjänster kan sluta fungera om du inaktiverar cookies.

4.0 Information som du delar

I många av våra tjänster kan du dela information med andra. Kom ihåg att information som du delar offentligt eventuellt kan indexeras av Google och andra sökmotorer. I våra tjänster kan du välja hur du vill dela och ta bort innehåll.

5.0 Komma åt och uppdatera personuppgifter

Vi vill att du ska kunna komma åt dina personuppgifter oavsett när du använder våra tjänster. Om uppgifterna är felaktiga vill vi ge dig möjlighet att enkelt uppdatera eller ta bort dem, detta förutsatt att informationen inte måste sparas av giltiga affärssyften eller av juridiska skäl.

Vi har som mål att hålla våra tjänster i sådant skick att information inte förstörs av misstag eller genom skadliga processer. När du tar bort information i våra tjänster kan det därför ta ett tag innan kopior av den borttagna informationen försvinner från våra aktiva servrar. Dessutom kan informationen finnas kvar i våra säkerhetskopieringssystem. Om du önskar ta bort information som kan finnas på 2strongarms.se eller inom företaget som sådant, ta kontakt med erikolsson@2strongarms.se.

Har du registrerat ett användarkonto på 2strongarms.se har du också möjlighet att enkelt radera detta om du så önskar. All information tas då bort, i likhet med avregistrering från nyhetsutskick.

6.0 Information som vi delar

Vi delar inte personuppgifter med företag, organisationer eller personer utanför 2StrongArms AB förutom i följande situationer:

6.1 Med ditt samtycke

Vi delar personuppgifter med företag, organisationer eller personer utanför 2StrongArms AB om du har tillåtit oss att göra det. Vi måste ha ditt aktiva samtycke för att kunna dela känsliga personuppgifter med andra.

6.2 För extern behandling

Vi vidarebefordrar personuppgifter till våra närstående bolag eller andra betrodda företag och personer som har i uppgift att behandla informationen för vår räkning, i enlighet med våra anvisningar, denna sekretesspolicy och alla andra lämpliga åtgärder för sekretess och säkerhet.

6.3 Av juridiska skäl

Vi delar personuppgifter med företag, organisationer eller personer utanför 2StrongArms AB om vi har goda skäl att tro att åtkomst, användning, bevarande eller avslöjande av sådana uppgifter i rimlig mån är nödvändig för att:

– följa tillämpliga lagar, regelverk, juridiska processer eller tvingande begäranden från myndigheter

– garantera att gällande användarvillkor följs, inklusive utredning av eventuella brott mot dem

– upptäcka, förhindra eller på annat sätt komma till rätta med bedrägerier, säkerhetsproblem eller tekniska problem

– skydda mot skador avseende rättigheter, egendom, säkerhet, användare eller allmänheten enligt vad som krävs eller tillåts enligt lag.

Vi kan dela uppgifter som inte kan kopplas till en specifik individ offentligt och med våra partner – t.ex. utgivare, annonsörer eller kopplade webbplatser. Vi kan till exempel dela information offentligt för att visa trender i hur våra tjänster används rent allmänt.

Om 2StrongArms AB skulle involveras i en sammanslagning, ett förvärv eller någon annan form av försäljning kommer vi att säkerställa konfidentialiteten för alla personuppgifter och meddela berörda användare innan deras uppgifter överförs eller faller under någon annan sekretesspolicy.

7.0 Informationssäkerhet

Vi arbetar ständigt för att skydda 2StrongArms AB och våra användare från obehörig åtkomst eller obehöriga ändringar som kan avslöja eller förstöra information som vi innehar.

– Vi krypterar många av våra tjänster med SSL.

– Vi granskar våra rutiner för insamling, lagring och behandling av data, inklusive fysiska säkerhetsåtgärder, i syfte att skydda mot obehörig åtkomst till system.

– Vi begränsar åtkomst till personuppgifter till våra anställda, leverantörer och agenter som behöver uppgifterna för att kunna behandla dem på uppdrag av oss. De är förbundna till strikt konfidentialitet enligt kontrakt och kan disciplineras eller sägas upp om de inte uppfyller kraven.

8.0 Förändringar

Vår sekretesspolicy kan ändras från tid till annan och eventuella ändringar kommer att publiceras på denna sida, om ändringarna är betydande kommer vi att gå ut med detta i exempelvis nyhetsbrev eller direkt på 2strongarms.se.

2StrongArms AB